WPŁYW WARUNKÓW USTROJOWYCH

Również opracowania radzieckie na temat socjalistycz­nej struktury społecznej traktują rodzinę jako podstawo­wą komórkę społeczną zarówno w społeczeństwie socjali­stycznym, jak i komunistycznym. Badacze radzieccy reprezentują pogląd, że na skutek zaniku walki klasowej oraz stworzenia nowych warunków socjalnych dla wszyst­kich ludzi pracy w społeczeństwie socjalistycznym zmieniają się zarówno stosunki wewnątrz samej rodziny, jak i stosunek państwa do rodziny. W szczególności wraz ze zmianą stosunków społecznych, m. in. dzięki wzrostowi zatrudnienia kobiet, zasadniczej zmianie ulega pozycja kobiety w rodzinie . Równocześnie sama rodzina wpływa na kształt i rozwój stosunków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych.Wpływ warunków ustrojowych na zmiany w strukturze i funkcjach rodziny, jak również w formach jej życia można ująć następująco:przyspieszenie procesów industrializacji i urbanizacji, rozwoju technicznego i materialnego, które przynosi so­cjalizm, powoduje przyspieszenie tempa przekształceń za­chodzących we współczesnej rodzinie oraz gwałtowne roz­szerzenie zasięgu ludności objętej przemianami życia ro­dzinnego, typowymi dla współczesnej cywilizacji indu­strialnej i postindustrialnej;system socjalistyczny i zmiany ustrojowe wprowa­dzają specyficzne dla siebie wzorce i formy życia rodzin­nego oraz wpływają na ukształtowanie zadań i funkcji ro­dziny. 

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<