PROBLEM BADAWCZY

Czyni to m. in. Chombart de Lauwe, kwestionując nawet postawienie funkcji wychowawczej rodziny jako problemu badawcze­go, gdyż stanowi to, według niego, ryzyko skierowania ba­daczy na złą drogę, podczas gdy idzie o poszukiwanie nowej formy grupy ludzkiej, w której kontakt między poko­leniami będzie możliwy. „Czy chodzić tu będzie o rodzinę? Być może — odpowiada — ale nic nie zmusza nas do przy­jęcia tego z góry, a poza tym różniłaby się ona bardzo od instytucji dziś określanej tym mianem” Na tym tle charakterystyczne jest spokojne i powściąg­liwe sformułowanie Pawła Rybickiego, który stwierdza, że nowoczesna mała rodzina miejska tkwi w bardzo złożo­nym układzie wielu grup i sił społecznych. Pełni ona swe funkcje organizacyjno-społeczne i opiekuńczo-wychowaw­cze. Rodzina „ma miejsce w społecznej przestrzeni, wciąż jednak walczy przeciw społecznemu rozproszeniu, wciąż walczy o zakres, w jakim może skupiać swoich członków, o    to, by pozostawać żywą i działającą całością”.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
<