POTRZEBY MIESZKANIOWE RODZINY MIEJSKIEJ

Ewolucja współczesnej rodziny i jej potrzeb jest przed­miotem rozwijających się badań demograficznych, socjolo­gicznych i ekonomiczno-społecznych. Coraz częściej też są to badania o charakterze interdyscyplinarnym, co świad­czy o złożoności dokonujących się przemian. Scharaktery­zujemy pokrótce niektóre z nich, koncentrując uwagę na ewolucji funkcji rodziny. Są one istotne z punktu widze­nia tematu niniejszej pracy, a mianowicie potrzeb i proble­mów mieszkaniowych rodziny w początkowych fazach jej rozwoju. Rodziny młode są szczególnie podatne na zmia­ny i są zarazem najbardziej aktywnym uczestnikiem za­chodzących przeobrażeń. Nowe cechy i nowe potrzeby wy­stępują wśród nich zazwyczaj częściej i w sposób bardziej wyrazisty niż wśród pozostałych. W pracy niniejszej inte­resować się będziemy przede wszystkim miejską rodziną pracowniczą.

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<