Ogrzewanie domu i serc

Inwestycja w ogrzewanie jest bardzo kosztowna, ale konieczna, gdyż trudno, by mieszkano w zimnym domu. Częścią tej inwestycji jest odpowiednia izolacja domu, aby zminimalizować straty ciepła. Podobnie jest z relacjami między ludźmi. Małżeństwo to droga, ale bardzo opłacalna inwestycja. Musimy

Zabawa z dzieciństwa krokiem w dorosłość

Jedną z najbardziej lubianych przez dziewczynki zabaw, jest zabawa w dom. Bawił się w nią właściwie każdy. Najfajniejsze jest to, że mała kobietka może przez kilka chwil poudawać dorosłego. Najczęściej w takiej zabawie bierze udział większa ilość dzieciaków. Każdy ma

Trzy cele prawdziwego mężczyzny

W życiu każdego mężczyzny powinny zostać zrealizowane trzy cele. Po pierwsze powinien mu się urodzić syn. Po drugie powinien zbudować dom. A po trzecie, powinien posadzić drzewo. To wszystko może się odbyć niekoniecznie w podanej tutaj kolejności. Z tych trzech

Radośnie nieposkładany bałaganiarz

Wszyscy znają ten typ człowieka, którego można określić mianem bałaganiarza. Bardziej dosadne określenia oscylują wokół sajgoniarza i burdelofila. Sam o sobie twierdzi, że ma duszę artystyczną, żeby nie powiedzieć, że jest geniuszem, który woli artystyczny nieład. Mieszkanie z nim pod

POTRZEBY MIESZKANIOWE RODZINY MIEJSKIEJ

Ewolucja współczesnej rodziny i jej potrzeb jest przed­miotem rozwijających się badań demograficznych, socjolo­gicznych i ekonomiczno-społecznych. Coraz częściej też są to badania o charakterze interdyscyplinarnym, co świad­czy o złożoności dokonujących się przemian. Scharaktery­zujemy pokrótce niektóre z nich, koncentrując uwagę na ewolucji

MODEL WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Model współczesnej rodziny ukształtował się w drodze długotrwałych przemian w życiu rodziny, będących wy­nikiem procesów o szerszym zasięgu, dokonujących się w Europie począwszy od drugiej połowy wieku XVIII w warunkach kapitalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji. Procesy te, oddziałujące na kształt życia

OBOK PRZEMIAN

Obok powyższych przemian, będących odbiciem szer­szych przeobrażeń, obejmowanych skrótowo mianem re­wolucji naukowo-technicznej, należy wymienić przekształ­cenia społeczno-ustrojowe we współczesnym świecie, w tym przede wszystkim powstanie i rozszerzenie się sy­stemu socjalistycznej organizacji życia społecznego, co rzutuje w wieloraki sposób na życie i

INNY PRZYKŁAD ODDZIAŁYWANIA

Analiza budżetów czasu wskazuje, że wiele czasu po­chłania gospodarstwo domowe: utrzymanie mieszkania oraz kontakty w tym zakresie z instytucjami pozadomowymi. Tak więc produkcja dawnego typu została częścio­wo zastąpiona operacjami pośrednimi . Dalszym, istotnym z punktu widzenia problemów mie­szkaniowych przejawem wymienionych poprzednio proce­sów

MAŁA RODZINA

Obecna mała rodzina straciła wprawdzie niektóre z do­tychczasowych swych funkcji i ograniczyła inne, lecz zdo­była zarazem nowe, wprowadzające do życia rodziny istotne elementy integrujące. W przeszłości nie ujawniały się na przykład tak wyraźnie jak obecnie dążenia do wspólnej rekreacji, troska

PRZYCZYNY PRZEMIAN

W cytowanej już pracy grupy ekspertów ONZ przyczyny tych przemian zostały podzielone na dwie wielkie grupy:procesy ściśle społeczne i zewnętrzne, do których na­leżą zmiany struktury społecznej i zmiany funkcji spo­łecznych, a także zmiany struktur demograficznych;procesy ściśle indywidualne i wewnętrzne, do

WPŁYW WARUNKÓW USTROJOWYCH

Również opracowania radzieckie na temat socjalistycz­nej struktury społecznej traktują rodzinę jako podstawo­wą komórkę społeczną zarówno w społeczeństwie socjali­stycznym, jak i komunistycznym. Badacze radzieccy reprezentują pogląd, że na skutek zaniku walki klasowej oraz stworzenia nowych warunków socjalnych dla wszyst­kich ludzi pracy

WIELKIE ZMIANY

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny rozwój interdyscyplinarnych badań poświęconych rodzinie, opie­rających się na takich naukach, jak ekonomia, psychologia, medycyna, demografia, pedagogika itp. Nie wyczerpując problemu, w świetle badań prowadzonych w krajach so­cjalistycznych (prócz Polski przede wszystkim w Związku