INNY PRZYKŁAD ODDZIAŁYWANIA

Analiza budżetów czasu wskazuje, że wiele czasu po­chłania gospodarstwo domowe: utrzymanie mieszkania oraz kontakty w tym zakresie z instytucjami pozadomowymi. Tak więc produkcja dawnego typu została częścio­wo zastąpiona operacjami pośrednimi . Dalszym, istotnym z punktu widzenia problemów mie­szkaniowych przejawem wymienionych poprzednio proce­sów społecznych i demograficznych jest zmniejszanie się wielkości rodziny i zmiany w jej strukturze, wyrażające się w mniejszej liczbie dzieci oraz w szerzeniu się form ro­dziny małej, dwupokoleniowej do zapewnienia pomocy dla rodzin wielodzietnych. In­nym przykładem oddziaływania na kształt rodziny jest polityka państwa wobec ludzi starych. Z jednej strony system emerytur i rent zmniejsza obowiązki alimentacyjne dzieci w stosunku do rodziców, z drugiej zaś — unieza­leżnia ich starość od liczby posiadanych dzieci i ich po­zycji

Witaj na moim serwisie! Z zawodu jestem architektem serwis powstał, żeby dzielić się z Wami doświadczeniami i wiedzą. Mam nadzieję, ze treści zamieszczone na serwisie przypadną Ci do gustu. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)
<