Kategorie: Młodzi i własne mieszkanie

PROBLEM BADAWCZY

Czyni to m. in. Chombart de Lauwe, kwestionując nawet postawienie funkcji wychowawczej rodziny jako problemu badawcze­go, gdyż stanowi to, według niego, ryzyko skierowania ba­daczy na złą drogę, podczas gdy idzie o poszukiwanie nowej formy grupy ludzkiej, w której kontakt między poko­leniami

WIELKOMIEJSKIE WARUNKI

W tej sytuacji, w warunkach wielkomiejskiej zbiorowości szcze­gólnego znaczenia nabiera funkcja rodziny jako ośrodka skupienia i izolacji społecznej. Bazę materialną dla tego skupienia daje rodzinie miejskiej mieszkanie i gospodar­stwo domowe.Mieszkanie określa przestrzenne ramy organizacji życia rodziny i jej członków, ma

NA TLE ZMIAN

W jakim stopniu na tle omówionych zmian  ule­gają przekształceniom potrzeby mieszkaniowe rodziny i funkcje mieszkania? Ograniczymy się tu do zarejestro­wania procesów już toczących się bądź takich, których na­silenia należy się spodziewać w najbliższych kilkunastu latach.Wraz z szybkim zanikaniem w naszych

PODSTAWOWE ZADANIA

Niemal wszystkie podstawowe zadania rodziny: prokreacja oraz wychowywanie dzieci i młodzieży, funkcje opie­kuńcze w stosunku do jej członków, troska o ich rozwój umysłowy, kulturalny i psychiczny, a także wiele funkcji łączących się z prowadzeniem gospodarstwa domowego w dalszym ciągu będą

CHARAKTERYSTYCZNE TEMPO ŻYCIA

Tempo życia charakterystyczne dla cywilizacji naszego okresu wymaga od rodziny — pomimo skrócenia czasu pracy — zapewnienia jej członkom należytego wypoczyn­ku fizycznego i psychicznego w domu i poza domem, mo­żliwego do osiągnięcia przy polepszeniu się warunków mieszkaniowych, oraz zwiększenia mobilności

PRACA I CZAS WOLNY

Skrócenie czasu pracy i powiększenie czasu wolnego, wzrost dzięki współczesnym środkom przekazu znaczenia mieszkania jako miejsca zaspokojenia potrzeb kultural­nych przy jednoczesnym ułatwieniu prowadzenia gospo­darstwa domowego — wszystko to powoduje, iż mieszka­nie w coraz większym stopniu stawać się będzie miejscem tylko

POTRZEBA PRZEKSZTAŁCEŃ

Zwracają one natomiast raz jeszcze uwagę na potrzebę przekształceń jego formy, a zwłaszcza na ko­nieczność znacznego podniesienia standardu mieszkania w zakresie powierzchni i wyposażenia oraz standardu nie­których urządzeń towarzyszących. Większy wpływ na potrzeby mieszkaniowe i formy mieszkania wywierają natomiast zmiany w

W POLSKICH WARUNKACH

W polskich warunkach typ rodziny miejskiej będzie sta­wał się dominującym typem rodziny w kraju, a proces „urbanizacji” potrzeb mieszkaniowych będzie przebiegał szybciej niż procesy migracyjne i wzrost ludności miej­skiej .Zajmując się ewolucją rodziny i jej potrzeb mieszka­niowych, nie wychodziliśmy dotychczas

ZASPOKOJENIE POTRZEB

System zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zależny od systemu społeczno-gospodarczego; w pojęciu systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieści się m. in. sprawa poziomu opłat za mieszkanie, rola środków wła­snych ludności w pokrywaniu kosztu mieszkania, rola sub­wencji państwowych, możliwość realizacji preferencji in­dywidualnych i społecznych

PRZYKŁAD KRYTERIÓW

Przykładem takich kryteriów mogą być propozycje Biu­ra Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ. Przedsta­wiają się one następująco:Czy mieszkanie umożliwia rodzinie osiągnięcie lub utrzymanie osobistej i ludzkiej godności?Czy mieszkanie pozwala rodzinie na przebywanie ra­zem, czy też zmusza do separacji wcześniej, niż rodzina

OGÓLNY CHARAKTER

Przytoczone kryteria mają charakter ogólny. Rejestrują i grupują pewne kategorie potrzeb rodziny jako takiej, nie biorą jednak pod uwagę indywidualnych cech i wynika­jących z nich potrzeb mieszkaniowych konkretnej rodziny, które powinny znaleźć odbicie w cechach przeznaczonego dla niej mieszkania.Czynniki różnicujące

CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE

W drugiej grupie jako czynniki różnicujące wysuwają się: cechy demograficzne rodziny, takie jak wielkość (liczebność), skład osobowy pod względem pokrewieństwa, wieku i płci, stanu cywilnego poszczególnych jej człon­ków itp.; cechy społeczno-zawodowe — zawód i pozycja w zawodzie głowy rodziny oraz