Kategorie: Młodzi i własne mieszkanie

POTRZEBY MIESZKANIOWE RODZINY MIEJSKIEJ

Ewolucja współczesnej rodziny i jej potrzeb jest przed­miotem rozwijających się badań demograficznych, socjolo­gicznych i ekonomiczno-społecznych. Coraz częściej też są to badania o charakterze interdyscyplinarnym, co świad­czy o złożoności dokonujących się przemian. Scharaktery­zujemy pokrótce niektóre z nich, koncentrując uwagę na ewolucji

MODEL WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Model współczesnej rodziny ukształtował się w drodze długotrwałych przemian w życiu rodziny, będących wy­nikiem procesów o szerszym zasięgu, dokonujących się w Europie począwszy od drugiej połowy wieku XVIII w warunkach kapitalistycznego uprzemysłowienia i urbanizacji. Procesy te, oddziałujące na kształt życia

OBOK PRZEMIAN

Obok powyższych przemian, będących odbiciem szer­szych przeobrażeń, obejmowanych skrótowo mianem re­wolucji naukowo-technicznej, należy wymienić przekształ­cenia społeczno-ustrojowe we współczesnym świecie, w tym przede wszystkim powstanie i rozszerzenie się sy­stemu socjalistycznej organizacji życia społecznego, co rzutuje w wieloraki sposób na życie i

INNY PRZYKŁAD ODDZIAŁYWANIA

Analiza budżetów czasu wskazuje, że wiele czasu po­chłania gospodarstwo domowe: utrzymanie mieszkania oraz kontakty w tym zakresie z instytucjami pozadomowymi. Tak więc produkcja dawnego typu została częścio­wo zastąpiona operacjami pośrednimi . Dalszym, istotnym z punktu widzenia problemów mie­szkaniowych przejawem wymienionych poprzednio proce­sów

MAŁA RODZINA

Obecna mała rodzina straciła wprawdzie niektóre z do­tychczasowych swych funkcji i ograniczyła inne, lecz zdo­była zarazem nowe, wprowadzające do życia rodziny istotne elementy integrujące. W przeszłości nie ujawniały się na przykład tak wyraźnie jak obecnie dążenia do wspólnej rekreacji, troska

PRZYCZYNY PRZEMIAN

W cytowanej już pracy grupy ekspertów ONZ przyczyny tych przemian zostały podzielone na dwie wielkie grupy:procesy ściśle społeczne i zewnętrzne, do których na­leżą zmiany struktury społecznej i zmiany funkcji spo­łecznych, a także zmiany struktur demograficznych;procesy ściśle indywidualne i wewnętrzne, do

WPŁYW WARUNKÓW USTROJOWYCH

Również opracowania radzieckie na temat socjalistycz­nej struktury społecznej traktują rodzinę jako podstawo­wą komórkę społeczną zarówno w społeczeństwie socjali­stycznym, jak i komunistycznym. Badacze radzieccy reprezentują pogląd, że na skutek zaniku walki klasowej oraz stworzenia nowych warunków socjalnych dla wszyst­kich ludzi pracy

WIELKIE ZMIANY

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny rozwój interdyscyplinarnych badań poświęconych rodzinie, opie­rających się na takich naukach, jak ekonomia, psychologia, medycyna, demografia, pedagogika itp. Nie wyczerpując problemu, w świetle badań prowadzonych w krajach so­cjalistycznych (prócz Polski przede wszystkim w Związku

SZEREG FUNKCJI

Zmiany po­legają nie tylko na przejęciu przez społeczeństwo szeregu funkcji spełnianych dotychczas przez rodzinę, lecz również na pozbawieniu tych stosunków wielu antagonistycznych elementów, wynikających z klasowego charakteru państwa kapitalistycznego .Zmiana funkcji ekonomicznych rodziny. Przestaje ona być instytucją gromadzącą i przekazującą

KONSEKWENCJE ŻYCIA RODZINNEGO

Jakie konsekwencje wynikają dla życia rodzinnego, a pośrednio dla potrzeb mieszkaniowych rodziny, z omó­wionych ogólnych przemian zarówno nie związanych z czynnikami ustrojowymi, jak i z nich wypływających? Odpowiedź na to dać może próba oceny ewolucji, jaką przeszły wykonywane przez rodzinę

PRZEKSZTAŁCENIE CHARAKTERU RODZINY

W sumie, pomimo pewnego uszczuplenia jej funkcji i przekształcenia jej charakteru, rodzina w okresie ogrom­nych przemian społecznych i gospodarczych utrzymała swą rolę w społeczeństwie i wykazała niezwykłą żywot­ność w przystosowaniu się do zmian .W zasadzie żadna z funkcji współczesnej rodziny,

PROCESY EWOLUCJI

Procesy ewolucji funkcji rodziny nie przebiegały i nie przebiegają we współczesnym świecie — ani w krajach socjalistycznych, ani kapitalistycznych — w sposób bez­konfliktowy, zarówno jeśli idzie o powszechność zjawiska i jego zasięg, jak i konfrontację uznawanych norm czy modeli z